ECL

ข้อสอบ ECL คืออะไร
ECL ย่อมาจาก English Comprehension Level เป็นข้อสอบที่ใช้โดยหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ได้รับการออกแบบและพัฒนาโดยสถาบันภาษาของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ (Defense Language Institute English Language Center: DLIELC)

รูปแบบข้อสอบเป็นอย่างไร
ข้อสอบ ECL เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีจำนวน 100 ข้อ แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การฟัง และการอ่าน
1. การฟัง (20 - 30 นาที) มีจำนวน 60 - 70 ข้อ สามารถฟังได้เพียง 1 ครั้ง โดยจะมีเวลาช่วงสั้น ๆ สำหรับเลือกตอบ ลักษณะข้อสอบมีทั้งที่เป็นบทพูดคนเดียว และบทสนทนาสั้น ๆ พร้อมคำถาม
2. การอ่าน (30 นาที) มีจำนวน 30 - 40 ข้อ เป็นการทดสอบความรู้ด้านไวยากรณ์ คำศัพท์ สำนวน และความเข้าใจในการอ่าน ให้เลือกคำหรือวลีที่ถูกต้องเหมาะสมกับบริบท หรือคำที่มีความหมายเหมือนกับคำที่ขีดเส้นใต้ หรือเลือกประโยคที่ถูกหลักไวยากรณ์ ชื่อเรื่อง หรือใจความสำคัญ

ทำไมเราต้องสอบ ECL
ผู้ที่ต้องการสมัครเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรทางทหารของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ตามโครงการ International Military Education and Training (IMET) จะต้องผ่านการทดสอบ ECL เพื่อเข้ารับการคัดเลือก โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในการสอบคัดเลือกของประเทศไทยได้แก่ สำนักงานคณะที่ปรึกษาทางทหาร สหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย (Joint United States Military Advisory Group Thailand: JUSMAGTHAI)
รายละเอียดเพิ่มเติม...