ALCPT

ข้อสอบ ALCPT คืออะไร
ALCPT ย่อมาจาก American Language Course Placement Test ผลิตขึ้นโดย DLIELC เหมือนกับข้อสอบ ECL แต่สถาบันการศึกษาสามารถใช้ข้อสอบ ALCPT ในการเรียนการสอนตามหลักสูตรภาษาอังกฤษของตนเองได้

รูปแบบข้อสอบเป็นอย่างไร
ข้อสอบ ALCPT เหมือนกับข้อสอบ ECL คือเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีจำนวน 100 ข้อ แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การฟัง และการอ่าน
1. การฟัง (20 - 30 นาที) มีจำนวน 66 ข้อ สามารถฟังได้เพียง 1 ครั้ง โดยจะมีเวลาช่วงสั้น ๆ สำหรับเลือกตอบ ลักษณะข้อสอบมีทั้งที่เป็นบทพูดคนเดียว และบทสนทนาสั้น ๆ พร้อมคำถาม
2. การอ่าน (30 นาที) มีจำนวน 34 ข้อ เป็นการทดสอบความรู้ด้านไวยากรณ์ คำศัพท์ สำนวน และความเข้าใจในการอ่าน ให้เลือกคำหรือวลีที่ถูกต้องเหมาะสมกับบริบท หรือคำที่มีความหมายเหมือนกับคำที่ขีดเส้นใต้ หรือเลือกประโยคที่ถูกหลักไวยากรณ์ ชื่อเรื่อง หรือใจความสำคัญ

ทำไมเราต้องสอบ ALCPT
กระทรวงกลาโหมของไทยใช้ ALCPT ในการทดสอบภาษาของผู้สมัครเข้ารับทุนการศึกษา โดยนำผลของการสอบมาใช้ในการคัดเลือกและจัดอันดับผู้สมัครรับทุนทุกประเภท รวมทั้งการศึกษาดูงานในต่างประเทศควบคู่ไปกับผลการสอบภาควิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม...