ADFELPS

ข้อสอบ ADFELPS คืออะไร
ADFELPS ย่อมาจาก Australian Defence Force English Language Profiling System เป็นระบบการวัดประสิทธิภาพการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งผลิตและพัฒนาขึ้นโดยศูนย์ฝึกทางทหารนานาชาติของกระทรวงกลาโหมออสเตรเลีย (Defence International Training Centre: DITC) จัดดำเนินการทดสอบ โดย ADFELPS Rater ซึ่งได้รับการรับรองว่ามีคุณสมบัติสามารถประเมินและจัดระดับความสามารถทางภาษาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

รูปแบบข้อสอบเป็นอย่างไร
การสอบ ADFELPS วัดทักษะการใช้ภาษาทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับการสอบ IELTS แต่เนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับวงการทหาร
1. การฟัง (45 นาที) ทดสอบความเข้าใจจากการฟัง เนื้อหาจะเกี่ยวกับชีวิตประจำวันในค่ายทหาร เช่น การสนทนาทางโทรศัพท์ การสนทนาในชีวิตประจำวัน การบรรยายสรุป และการสนทนาผ่านวิทยุ โดยกำหนดให้ฟัง 2 รอบ ลักษณะคำถามมีทั้งที่เป็นการฟังแล้วเลือกตอบ (multiple choices) และฟังแล้วเขียน ตอบสั้น ๆ (Short-answer questions) เมื่อฟังครบ 5 เรื่อง จะต้องส่งกระดาษคำตอบทันที ดังนั้น ผู้สอบควรบริหารเวลาให้เหมาะสมสำหรับการฟังและเขียนตอบ
2. การพูด (30 นาที) เป็นการสอบสัมภาษณ์ แบ่งเป็นขั้นตอน ดังนี้
 2.1 การทักทาย การแนะนำตัว การให้ข้อมูลส่วนตัว
 2.2 การสนทนาตามสถานการณ์ (Role Play) โดยจะมีเวลาสั้น ๆ ในการเตรียมตัวพูด
 2.3 การพูดแสดงความคิดเห็นในหัวข้อที่เกี่ยวกับการทหาร หรือประเด็นทั่ว ๆ ไป
3. การอ่าน (60 นาที) ทดสอบความเข้าใจจากการอ่าน เนื้อหาจะเกี่ยวกับการทหาร โดยแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ คำถามมีทั้งแบบตัวเลือก เขียนตอบเป็นประโยค สรุปสั้น ๆ จับคู่ เติมคำ
4. การเขียน (60 นาที) แบ่งเป็น 2 ส่วน ในแต่ละส่วน ผู้สอบสามารถเลือกหัวข้อที่จะเขียนได้ 1 หัวข้อจาก 2 หัวข้อ
 4.1 เขียนบรรยายเรื่องราวทั่ว ๆ ไป จำนวน 150 คำ (20 นาที)
 4.2 เขียนแสดงความคิดเห็น โต้แย้งความคิด ให้ข้อมูลอย่างมีเหตุผล และให้ข้อเสนอแนะ จำนวน 250 คำ (40 นาที)

ทำไมเราต้องสอบ ADFELPS
ผู้ที่ต้องการสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรตามโครงการร่วมมือทางทหาร ณ ประเทศออสเตรเลีย (Defence Co-operation Program: DCP) ต้องผ่านการทดสอบ ADFELPS ในระดับที่กระทรวงกลาโหมออสเตรเลียกำหนด ซึ่งแบ่งเป็น 9 ระดับ สถาบันทางทหารของออสเตรเลียส่วนใหญ่จะกำหนดเกณฑ์ตั้งแต่ 5 ขึ้นไป
รายละเอียดเพิ่มเติม...