การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับ 1 (English for Communication 1)

17-21 ก.พ.63 สภท.บก.สปท. จัดการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับ 1 (English for Communication 1 : EC 1) มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 18 นาย

การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับ 1 (English for Communication 1)
การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับ 1 (English for Communication 1)
การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับ 1 (English for Communication 1)
การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับ 1 (English for Communication 1)