การอบรมภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร (Foundation English for Communication) สำหรับ น.ประทวนบรรจุใหม่

การอบรมภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร (Foundation English for Communication) สำหรับ น.ประทวนบรรจุใหม่ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร 1

การอบรมภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร (Foundation English for Communication) สำหรับ น.ประทวนบรรจุใหม่
การอบรมภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร (Foundation English for Communication) สำหรับ น.ประทวนบรรจุใหม่
การอบรมภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร (Foundation English for Communication) สำหรับ น.ประทวนบรรจุใหม่
การอบรมภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร (Foundation English for Communication) สำหรับ น.ประทวนบรรจุใหม่