การอบรมการฟัง - การพูด
Listen and Talk

พัฒนาทักษะการฟังและการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ เน้นการเสริมสร้างความมั่นใจและความคล่องแคล่วในการพูดภาษาอังกฤษ
ระยะเวลา 20 วัน (120 ชั่วโมง)

Courses Details:

  • - การฟังและการพูด 1 (Listen and Talk 1) ระดับ Starter
  • - การฟังและการพูด 2 (Listen and Talk 2) ระดับ Elementary
  • - การฟังและการพูด 3 (Listen and Talk 3) ระดับ Pre-intermediate

Class Details:

  • Size: Max 20 Students (average 12-15)
  • Date: Monday to Friday
  • Time: 8:30 - 11:30 and 12:30 - 15:20