หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น
Intensive English

พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความรู้ภาษาอังกฤษที่จำเป็นในการปฏิบัติงานและศึกษาต่อ ได้แก่ ภาษาอังกฤษสำหรับทหาร และภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
ระยะเวลา 60 วัน (360 ชั่วโมง)

Courses Details:

  • - ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น 1 (Intensive English 1) ระดับ Pre-intermediate
  • - ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น 2 (Intensive English 2) ระดับ Intermediate

Class Details:

  • Size: Max 20 Students (average 12-15)
  • Date: Monday to Friday
  • Time: 8:30 - 11:30 and 12:30 - 15:20