หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป
Exploring English

เรียนภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้รอบตัวไปพร้อมกับพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ตลอดจนพัฒนาการออกเสียง คำศัพท์ และไวยากรณ์อังกฤษ
ระยะเวลา 40 วัน (240 ชั่วโมง)

Courses Details:

  • - ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 (Exploring English 1) ระดับ Elementary
  • - ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 (Exploring English 2) ระดับ Pre-intermediate
  • - ภาษาอังกฤษทั่วไป 3 (Exploring English 3) ระดับ Intermediate

Class Details:

  • Size: Max 20 Students (average 12-15)
  • Date: Monday to Friday
  • Time: 8:30 - 11:30 and 12:30 - 15:2