การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน
English for Work

พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ
ผู้เข้ารับการอบรม ควรมีทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้
ระยะเวลา 5 วัน (30 ชั่วโมง)

Courses Details:

  • - ภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อการปฏิบัติงาน (Foundation English for Work)
  • ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการต้อนรับแขกต่างชาติและการเข้าสังคมเบื้องต้น
  • - ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน 1 (English for Work 1)
  • ฝึกทักษะ เตรียมความพร้อม และเสริมสร้างความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การประสานงาน และการประชุมกลุ่มย่อยที่ไม่เป็นทางการ
  • - ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน 2 (English for Work 2)
  • ฝึกทักษะ เตรียมความพร้อม และเสริมสร้างความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การประสานงาน และการประชุมในระดับที่เป็นทางการ

Class Details:

  • Size: Max 20 Students (average 12-15)
  • Date: Monday to Friday
  • Time: 8:30 - 11:30 and 12:30 - 15:20