การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication

ฝึกทักษะ เตรียมความพร้อม และเสริมสร้างความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงาน เช่น การขอบคุณ การขอโทษ
และการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น การเตรียมการ ประชุม รวมไปถึงสร้างความคุ้นเคยในการใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ
ระยะเวลา 5 วัน (30 ชั่วโมง)

Courses Details:

  • - ภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร (Foundation English for Communication)
  • ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งในชีวิตประจำวัน และในการปฏิบัติงาน
  • - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (English for Communication 1)
  • ฝึกทักษะ เตรียมความพร้อม และเสริมสร้างความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงาน

Class Details:

  • Size: Max 20 Students (average 12-15)
  • Date: Monday to Friday
  • Time: 8:30 - 11:30 and 12:30 - 15:20