การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน
English for Work

พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ
ผู้เข้ารับการอบรม ควรมีทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้
ระยะเวลา 10 วัน (60 ชั่วโมง)

Courses Details:

  • - ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน 1 (English for Work 1)
  • ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อประสานงานเบื้องต้น เช่น การจัดเตรียมการเดินทาง การเตรียมประชุม การต้อนรับแขก และการติดต่อสื่อสารในที่ทำงาน
  • - ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน 2 (English for Work 2)
  • ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานในระดับที่สูงขึ้น เช่น การเขียน e-mail การเจรจาตอบโต้ในระดับการประชุมกลุ่มย่อยที่ไม่เป็นทางการ
  • - ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน 3 (English for Work 3)
  • ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานในระดับที่เป็นทางการ ได้แก่ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมและการนำเสนอ

Class Details:

  • Size: Max 20 Students (average 12-15)
  • Date: Monday to Friday
  • Time: 8:30 - 11:30 and 12:30 - 15:20